فرم استخدام پدرام
اطلاعات شخصی
اطلاعات خود را وارد کنید
* نام و نام خانوادگی :
* نام پدر :
* کد ملی :
تاریخ پایان خدمت :
آیا از سلامت کامل برخوردارید؟
* آیا از سلامت کامل برخوردارید؟ :
وضعیت سکونت
تحصیلات
آشنایی با زبان خارجی
انگلیسی :
فرانسه :
آلمانی :
سایر :
سوابق شغلی
+ -
نام موسسه :
آخرین سمت :
آخرین حقوق :
از تاریخ :
تا تاریخ :
علت قطع رابطه :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :